Akiko Sakamoro Japan

Spartathlon 2003: Nr 1 29:07:49
Spartathlon 2007: Nr 1 31:09:24