Akiko Sakamoro Japan

Spartathlon 2003: Nr 1 29:07:49